Φύραμα για την πάχυνση νεοσσών

ΟΑ-6 (ΟΚ-6): για την πάχυνση νεοσσών (από την 42η ημέρα μέχρι την σφαγή). Αυτή η πτηνοτροφή είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους και προορίζεται για το τελικό στάδιο της πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφία.

ΟΚ-6/601: για την πάχυνση νεοσσών (από την 42η ημέρα μέχρι την σφαγή) κίτρινο σφάγιο. Αυτή η πτηνοτροφή είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους και προορίζεται για το τελικό στάδιο της πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφεία και θέλομε το σφαγείο να έχει αρκετά κίτρινο χρώμα.

ΟΚ-6/602: για την πάχυνση νεοσσών (από την 42η ημέρα μέχρι την σφαγή) κίτρινο σφάγιο. Αυτή η πτηνοτροφή είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους και προορίζεται για το τελικό στάδιο της πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφεία και θέλουμε το σφαγείο να έχει πολύ κίτρινο χρώμα.

ΟΚ-6/622: για την πάχυνση νεοσσών (από την 42η ημέρα μέχρι την σφαγή) κίτρινο σφάγιο. Αυτή η πτηνοτροφή είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους και προορίζεται για την διατροφή των νεοσσών κρεατοπαραγωγής που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφεία και θέλουμε το σφαγείο να έχει πολύ κίτρινο χρώμα.